[NMe-LINK] [STEUNPUNT] [NME-AANBOD] [PROJECTEN] [AGENDA] [LINKS] [PERS] [CONTACT] [OPROEPEN]

 

PROJECTEN >> Aan de slag

Een milieuzorgcampagne voor het basisonderwijs
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nieuw: kant-en-klare pilootprojecten papier en energiebesparen!


1. De campagne ‘Aan de Slag!’
De campagne 'Aan de Slag!' is een milieuzorgcampagne voor basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), in opdracht van de Brusselse minister bevoegd voor het Leefmilieu. Sinds het schooljaar 1999 - 2000 is NMe-Link Brussel v.z.w. opdrachthouder voor de Nederlandstalige campagne.
NMe-Link Brussel v.z.w. is een Nederlandstalige netwerkorganisatie voor natuur- en milieueducatie (NME) in het Brussels Gewest. In het kader van de campagne ‘Aan de Slag!' is NMe-Link Brussel v.z.w. verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de ingediende projecten. NMe-Link Brussel v.z.w. staat in voor deskundig advies aan de scholen bij het opstellen van hun milieuzorgproject en voor begeleiding bij het educatief proces.

2. Wie kan er meedoen?

 • De oproep richt zich voor de vrije projecten tot alle basisscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit wil zeggen dat zowel het kleuteronderwijs als alle graden van het lager onderwijs in aanmerking komen. Het is niet noodzakelijk dat de hele school deelneemt. Het project kan ook ingediend worden door een klas, meerdere klassen te samen of een graad. Het aantal projecten dat kan gesteund worden, is uiteraard beperkt.
 • Voor de kant-en-klare projecten richt de oproep zich tot een klas uit het lager onderwijs. Deze klas wordt voortrekkersklas naar de rest van de schoolgemeenschap toe.

3. Meerdere vormen van ondersteuning
Ieder jaar roept NMe-link Brussel v.z.w. de basisscholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op om een milieuzorgproject in te dienen. De deelnemende scholen kunnen hierbij genieten van een rechtstreekse financiële tussenkomst ten bedrage van maximaal 250 €. Dit bedrag kan de school aanwenden voor de huur of aanschaf van educatief materiaal, voor verplaatsingskosten of andere kosten nodig voor een goede uitvoering van het project. Eventueel kan de school dit bedrag ook gebruiken voor een leerkrachtenvorming met betrekking tot het gekozen milieuthema.

Daarnaast kunnen scholen zich bij de uitvoering van het project laten begeleiden door gespecialiseerde organisaties of zelfstandige animatoren. Hiervoor kan de school een bedrag van maximum 1000 € vragen. Dit laatste bedrag wordt rechtstreeks op rekening van de begeleidende organisatie of persoon gestort. Uit ervaring is gebleken dat een samenwerking met een educatieve organisatie of animator zeer verrijkend is en tot waardevolle resultaten leidt.

De ondersteuning, die in het kader van deze campagne per school kan worden toegekend, is dus geplafonneerd op 1250 €. Als de uitvoering van uw project meer middelen vereist, dan kan NMe-Link Brussel v.z.w. u begeleiden bij het zoeken naar bijkomende subsidiemogelijkheden.
Kies "inschrijvings formulier vrije projecten".

Voor de kant-en klare pilootprojecten papier-en energiebesparen krijgt de school een maximum aan ondersteuning in de vorm van animaties en materialen. De school moet zelf geen project uitschrijven maar engageert zich voor deze afgewerkte en prioritaire projecten. Er zijn twee vormen: voor de eerste drie en voor de laatste drie studiejaren. Meer info in de campagnefolder en bij NMe-link.
Kies "inschrijvings formulier kant-en -klare projecten".

Sinds 2002 werkt NMe-Link Brussel v.z.w. samen met MOS (Milieuzorg op School), het milieuzorgproject van de Vlaamse Gemeenschap. De begeleiding en de financiële steun in het kader van de campagne ‘Aan de slag' kan helpen om een MOS-logo te behalen van milieuvriendelijke school. Voor meer informatie kan u terecht bij Paul Renders op het nummer 0473/73.67.30 of op de website www.milieuzorgopschool.be.

4. Welke projecten komen in aanmerking?
Projecten dienen te streven naar één van de volgende milieudoelstellingen:

 • Vermijd afval
 • Minder energie verbruiken
 • Gebruik milieuvriendelijke producten
 • Breng meer natuur in de stad
 • Spaar water
 • Maak minder lawaai

Voor meer informatie en concrete tips per doelstelling verwijzen we u naar de campagne folder.

Scholen dienen zich ook te engageren om, een begin- en een eindmeting te doen met betrekking tot hun gekozen doelstelling. Dit laat toe om de milieu-impact van het project te meten. Hierdoor is bijsturing mogelijk en wordt het duidelijk dat bij dergelijke schoolprojecten niet uitsluitend educatieve maar ook milieudoelstellingen haalbaar zijn. Voor deze metingen bezorgt NMe-Link Brussel v.z.w. u de nodige enquêteformulieren. Het gaat om een eenvoudige bevraging.

5. Jurering
Een jury beoordeelt de ingediende vrije projecten. Enkel de projecten die duidelijk streven naar één van de zes vooropgestelde milieudoelstellingen, worden weerhouden. De vakjury baseert zich bij de beoordeling van de weerhouden projecten op een aantal bijkomende, richtinggevende criteria:

 • De mate van voorbereiding, opvolging en bereidheid tot evaluatie van het project;
 • De mate waarin de leerlingen betrokken worden bij de keuze en realisatie van het project;
 • De mate van openheid van het initiatief naar de volledige schoolgemeenschap of naar de buurt (bv. betrokkenheid van ouders, lokale overheid, enzovoort);
 • De integratie van het project in de eindtermen of leerplannen;
 • De mogelijke voorbeeldfunctie of originaliteit van het project.
6. Algemeen reglement
 • De school aanvaardt dat haar goedgekeurd project door het Brussels Instituut voor Milieubeheer of door NMe-Link Brussel vzw bekendgemaakt, gepubliceerd of op een andere manier gevaloriseerd wordt;
 • De school staat open voor een evaluatie van haar project o.a. via een gesprek met een medewerker van NMe-Link Brussel vzw;
 • De school die een ondersteuning krijgt, verbindt er zich toe om achteraf hiervan een verslag aan NMe-Link Brussel vzw te bezorgen. De school dient ook alle uitgaven met de nodige bewijsstukken te staven en deze bij te houden in geval van een controle door de bevoegde administratie;
 • De school dient NMe-Link Brussel vzw onmiddellijk te verwittigen indien het geplande project niet doorgaat, een volledig andere wending krijgt of wanneer de samenwerking met de begeleidende organisatie(s) of animator(en) in het gedrang komt. De jury kan op basis van de nieuwe feiten beslissen om de geboden financiële steun te verminderen of volledig terug te vorderen;
 • De verplaatsingen in het kader van het project gebeuren bij voorkeur met het openbaar vervoer of met de fiets;
 • Indien de school over bijkomende middelen beschikt voor de uitvoering van het project, dan dient zij dit op het inschrijvingsformulier te vermelden.


7.Voor verdere informatie
Hebt u nog vragen of wenst u hulp bij het uitwerken van een project?
NMe-Link Brussel v.z.w. zal u graag met raad en daad bijstaan!
Contacteer hiervoor .

NMe-Link Brussel v.z.w.
Koningsstraat 171 bus 3
1210 Brussel
Tel. 02/209.16.30
Fax 02/209.16.31
e-mail:


 

 
Achtergrondinformatie
Aanvraagformulier
Voorbeeldprojecten
Deelnemende scholen
Enquêtes
Thema's
Downloads
Links
Folder 2005-2006
Sponsors

   
 top | terug | sitemap