VERENIGINGEN
AANSLUITEN
AANSLUITEN BIJ VWJL ALS CLUB
U wilt een wandelactiviteit organiseren?
Dan is een lidmaatschap bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga zeker interessant voor u!

1/ Wat doet onze federatie voor de wandelsport ?
2/ Welke voordelen biedt onze federatie aan de aangesloten verenigingen
3/ Welke mogelijkheden bestaan er om lid te worden ?
4/ Wat kost het lidmaatschap ?
5/ Wat moet u doen om aan te sluiten ?
6/ Wat mag u verwachten na het versturen van uw aanvraag ?
7/ Waarborg
8/ Welkomprogramma en begeleiding nieuwe leden
9/ Belangrijke data om in het oog te houden
10
/ Extra voordelen na aansluiting
11/ Voor vragen, contacteer ons.

AANSLUITINGSAANVRAAG
Klik hier

De Vlaamse Wandel en Jogging Liga (VWJL) is een officiële sportfederatie, erkend door de Vlaamse overheid. Onze liga, opgericht in 1972, vormt momenteel de koepel van een 250 wandelverenigingen. Al deze verenigingen samen tellen bijna 40.000 leden. Op door de VWJL clubs georganiseerde wandelingen worden meer dan 1.000.000 inschrijvingen per jaar geteld.
Wij zijn een goed gestructureerde en democratische federatie. Vanuit het goed uitgeruste secretariaat staan 12 medewerk(st)ers ten dienste van de wandelsport en van onze aangesloten verenigingen. Via ons vast secretariaat is een team van specialisten elke dag beschikbaar voor het geven van alle mogelijke inlichtingen aan onze leden en aan het ruim publiek.


1/ Wat doet onze federatie voor de wandelsport? top
De Vlaamse Wandel en Jogging Liga heeft tot doel om de wandelsport in Vlaanderen uit te bouwen tot een echte volkssport in de meest brede betekenis en op deze manier bij te dragen tot een verbetering van de volksgezondheid en het welzijn van de mensen.
Wij zorgen ervoor dat onze leden permanent op de hoogte blijven van de reglementen en de verplichtingen die van de overheid moeten worden nageleefd. Wij staan in voor een goede spreiding en een degelijke promotie van de wandeltochten door de uitgifte van de wandelgids "Marching". Ons tijdschrift "Gezond Op Stap" volgt de actualiteit van de recreatiesport op de voet en informeert haar lezers over komende wandeltochten, nieuwe trends, kledij en materialen voor de actieve recreant, gezonde voeding, buitenlandse en binnenlandse trips, enz.
Onze federatie zorgt voor permanente opleidingsmogelijkheden voor onze clubs. Door het organiseren van opleidingen en informatieavonden, provinciale ledensamenkomsten, informatiesessies op onze opendeurdagen en door de rubriek VWJL Nieuwslijn in Gezond Op Stap blijft elke vereniging op de hoogte van de moderne evoluties en trends in de wandelsport.
De Vlaamse Wandel en Jogging Liga wil de wandelsport nog dichter bij de mensen brengen. Daarom besteden wij extra aandacht aan de promotie van de wandelsport door een brede verspreiding van de wandelkalender in de dag- en weekbladen, via onze websites www.vwjl.be en www.marching.be, of door het organiseren van begeleide wandelsessies voor ongeoefende wandelaars.


2/ Welke voordelen biedt onze federatie aan de aangesloten verenigingen
top

3/ Welke mogelijkheden bestaan er om lid te worden? top
Er zijn 2 mogelijkheden om aan te sluiten bij de V.W.J.L., nl. als A-club of als B-club.
Een A-club moet minimum 20 leden tellen, mag het eerste jaar van aansluiting tot 3 wandeltochten organiseren en kan een wisselbekertocht aanvragen. Dit is een beschermde tocht die deel uitmaakt van de VWJL interclubcompetitie. Veel clubs stimuleren hun leden om deel te nemen aan de wisselbekertochten. Vanaf het derde jaar mag een A-club zoveel wandelingen organiseren als ze wilt.
Een B-club telt minimum 7 leden en mag jaarlijks tot 3 tochten organiseren. Een B-club kan geen wisselbekertocht organiseren.
Voor het overige zijn de voorwaarden en voordelen identiek voor beide clubs.


4/ Wat kost uw lidmaatschap?
top
Jaarlijks betaalt uw vereniging een vast recht van 75 euro en een ledenbijdrage van 4,75 euro per lid. Voor joggende leden betaalt u 5,25 euro per persoon en moet u per jogger een medisch attest opsturen. (bij ons te verkrijgen)

Als tussenkomst voor de ondersteuning en de promotie betaalt u na een organisatie een deelnemersbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar goedgekeurd door de algemene vergadering van oktober en is afhankelijk van de inschrijvingsprijs op uw tocht. Momenteel bedraagt de deelnemersbijdrage 0,25 euro per wandelaar bij een basis inschrijvingsprijs van 1,25 euro. Voor alle wandelaars zonder geldige lidkaart wordt een supplement van 0,15 euro aangerekend voor de verzekering.
U mag vrij bepalen hoeveel inschrijvingsgeld u vraagt. U bent wel verplicht om de officiële VWJL vlag op te hangen en de officiële VWJL inschrijvingskaarten te gebruiken op uw tocht. Deze inschrijvingskaarten kosten 0,025 euro per stuk en u kunt ze voor het volgende jaar bestellen n.a.v. de algemene vergadering van oktober. Indien u uw eigen inschrijvingskaarten wilt gebruiken moet u hiervoor vooraf onze goedkeuring aanvragen.


5/ Wat moet u doen om aan te sluiten?
top
U schrijft het aansluitrecht (75 euro) over op onze rekening nummer 827-0818765-81 en u bezorgt een ingevulde aansluitingsaanvraag (zie verder) aan ons secretariaat. Nieuwe aanvragen worden slechts behandeld na ontvangst van het aansluitrecht.
Vervolgens krijgt u uw voorlopig aansluitingsnummer en wordt uw aanvraag admi-nistratief afgewerkt.


6/ Wat mag u verwachten na het versturen van uw aanvraag?
top
Als alle formaliteiten door ons in orde zijn gebracht, ontvangt uw secretariaat een informatiedossier waarin de werking van onze federatie wordt uiteengelegd. U krijgt eveneens een exemplaar van Gezond Op Stap, een kopie van de verzekeringspolissen, het verslag van de laatste algemene vergadering, enkele ongevalsaangiften en 3 formulieren om uw organisaties op te geven. Ook krijgt u 3 VWJL informatiebrochures met onze statuten, huishoudelijk reglement en praktische organisatietips.
U ontvangt verder een basispakket lidkaarten zodat u uw leden een geldige VWJL lidkaart kunt bezorgen. Zij houden deze best op zak tijdens hun wandeltochten want op vertoon van deze lidkaart krijgen zij de ledenkorting op de inschrijvingsprijs. B.v. op een basis inschrijvingsprijs van 1,25 euro krijgen uw leden minimum 0,25 euro korting op vertoon van hun lidkaart.
Uw clubsecretariaat krijgt ook een persoonlijk gebruikersid en paswoord zodat u een belangrijk deel van uw clubadministratie met onze liga via het elektronisch loket op onze website kunt laten verlopen.
Van dan af bent u officieel aangesloten bij onze liga en geniet u alle voordelen.


7/ Waarborg
top
Na uw definitieve aanvaarding door onze algemene vergadering krijgt u via onze boekhouding een waarborgfactuur van 75 EUR. Indien u later uw lidmaatschap zou opzeggen krijgt u deze waarborg integraal terugbetaald op voorwaarde dat er geen achterstallige schulden zijn bij onze liga.

8/ Welkomprogramma en begeleiding nieuwe leden top
Clubs die reeds geruime tijd aangesloten zijn bij onze federatie kennen natuurlijk onze werking en de gebruiken. Voor nieuwe clubs opent zich meestal een nieuwe wereld waar men plots geconfronteerd wordt met een pak nieuwe informatie, briefwisseling van het secretariaat, gebruiken en reglementen, enz. Soms kan dit veel worden om ineens te verwerken.
Om ook daar doeltreffend hulp te bieden krijgt elke nieuwe vereniging sedert 2004 bij hun toetreding gedurende het eerste jaar een vaste begeleider. Deze "peter" helpt onze nieuwe leden om vertrouwd te worden met de formaliteiten en de vaste werking en kan ook bijstand en advies geven voor het kwaliteitsvol organiseren van uw wandelactiviteiten. Uw begeleider is steeds lid van onze Raad van Beheer.
In het eerste jaar van uw aansluiting moet uw vereniging verplicht deelnemen aan het welkomprogramma voor nieuwe verenigingen. Dit gaat door op de opendeurdag van april of oktober op ons secretariaat. Wij maken er u en uw bestuursmedewerkers vertrouwd met de vaste werking van onze federatie, de formaliteiten, de verschillende mogelijkheden waarop u beroep kunt door voor ondersteuning van uw werking en organisaties, enz. Aansluitend kunt u ons vragen stellen of nadere uitleg vragen over zaken die niet geheel duidelijk zijn. Ook is er een bedrijfsbezoek en kennismaking met onze medewerk(st)ers ter afsluiting van het programma voorzien. Voor nieuwe clubs is het zonder meer noodzakelijk om, samen met hun vaste begeleider, hierop aanwezig te zijn.


9/ Belangrijke data om in het oog te houden top
Lid worden van onze federatie is niet aan een datum gebonden en biedt al vanaf de eerste dag veel voordelen.
Om uw tochten zeker in de officiële wandelgids Marching te laten opnemen moet u de betaling van het aansluitrecht, uw aansluitingsaanvraag en de gegevens van uw tocht(en) voor volgend jaar zeker voor 22 augustus laten toekomen op het VWJL secretariaat. Na bespreking en goedkeuring op de provinciale commissie van september worden ze automatisch opgenomen in Marching.
Tochten die tussen 22 augustus en 15 september worden aangevraagd zijn niet meer opgenomen in de organisatiekalender die besproken wordt op de provinciale commissies van september en kunnen enkel in Marching worden opgenomen mits uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering van oktober.
Tochten die na 15 september worden aangevraagd kunnen niet meer worden opgenomen in de wandelgids Marching voor het volgende jaar.


10/ Extra voordelen na uw aansluiting
top

11/ Heeft u nog vragen? top
Contacteer:
Vlaamse Wandel en Jogging Liga vzw
Ambachtenlaan 4, B-9880 Aalter
w w w . v w j l . b e
Patrick Puype
Tel. 0475/851 888
patrick@vwjl.be