Wet Voorzieningen Gehandicapten

Waar is de wet voor bedoeld?

De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) is bedoeld om mensen met een handicap middelen in handen te geven om een zo normaal mogelijk dagelijks leven te leiden. Geprobeerd wordt er voor te zorgen dat gehandicapten zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Het gaat in de regel om praktische zaken die rechtstreeks met de handicap in verband staan, zoals:

 • Rolstoelen
 • Vervoersvoorzieningen, waaronder scootmobiels en reiskostenvergoedingen
 • Woningaanpassingen en -saneringen (bijv. traplift, aangepaste douche)

De Thuiszorg  levert meestal de voorzieningen.

Voor wie is de wet bedoeld?

De wet omschrijft handicaps als aantoonbare beperkingen en belemmeringen op basis van ziekte en gebrek.

Tot de gehandicapten behoren door toename van chronische kwalen met de leeftijd relatief veel ouderen. Deze 55-plussers of 65-plussers komen dus ook in aanmerking voor een vergoeding van voorzieningen via de WVG. Maar de wet is bedoeld voor eenieder die door zijn handicap in het dagelijkse leven belemmeringen ondervindt: van (zeer) jong tot zeer oud.

Welke voorzieningen vallen onder de wet?

De lijst van gehandicaptenvoorzieningen is uitgebreid. Bovendien is de Nederlandse regelgeving ingewikkeld.
Vele wetten en instanties zijn betrokken bij verstrekkingen ten behoeve van zieke en gehandicapte mensen.

 • Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW, Bedrijfsvereniging, GAK)
 • Algemene Bijstandswet (Gemeente)
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ, Zorgverzekeraar, kruiswerk en gezinszorg)
 • Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG, Gemeente)
 • Werknemersverzekeringen, waaronder de Ziektewet (ZW), Ziekenfondswet (ZFW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Voor een praktisch overzicht verwijzen wij naar twee voorzieningenoverzichten van Platform voor Gehandicaptenbeleid 's-Gravenzande:
Voorzieningenoverzicht1
Voorzieningenoverzicht 2

Wat valt niet onder de wet?

 • Artikelen die iedereen gebruikt vallen niet onder de WVG.

Een auto of een fiets zijn voorbeelden van algemeen gebruikelijke artikelen, die zowel door gehandicapte als niet gehandicapte mensen worden aangeschaft. Ze vallen daarom niet onder de WVG. Maar een scootmobiel voor iemand met versleten gewrichten of een tandemfiets voor een blind meisje vallen wel onder de wet. Zonder hun specifieke handicap was de voorziening waarschijnlijk nooit aangeschaft.

 • Gemeenschappelijke voorzieningen vallen ook niet onder de WVG.

Een bejaardenoord kan geen rolstoelen aanvragen voor haar bewoners. Maar individuele bewoners kunnen wel zelf een rolstoel aanvragen als zij die i.v.m. een blijvende handicap voor hun dagelijks leven nodig hebben.

 • Het moet gaan om - naar het zich laat aanzien - blijvende belemmeringen en gebreken.

Iemand die door ongeval of ziekte tijdelijk een voorziening nodig heeft valt daarom niet onder de wet. Voor een tijdelijke rolstoel, i.v.m. een nog helende beenbreuk, zou u mogelijk wel bij uw Kruisvereniging terecht kunnen.

 • Verder is het goed te vermelden dat de WVG uitgaat van de goedkoopst mogelijke, nog adequate voorzieningen voor de handicap. Dure oplossingen voor problemen die ook goedkoper opgelost kunnen worden vallen niet onder de wet. Dat de voorziening zo goedkoop mogelijk moet zijn heeft te maken met de betaalbaarheid van de wet. Aangezien iedereen met een belangrijke handicap een beroep kan doen op de WVG - jong of oud, rijk of arm - zouden de kassen snel leeg zijn als iedereen streefde naar de ideale (lees: kostbare) oplossing voor zijn probleem. Aan de andere kant moet de oplossing wel adequaat zijn: het moet een werkbare oplossing zijn voor uw specifieke woon- of vervoersprobleem.

De rol van de GGD

Het kan zijn dat de gemeente om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen een beroep doet op de expertise van de GGD. De GGD beoordeelt dan de aanvragen van voorzieningen en geeft een onafhankelijk medisch advies (indicatie). De GGD adviseert in vijf van de zes Flevolandse gemeenten. Artsen en ergotherapeuten van de GGD denken dan met u mee over de vraag wat voor u de best mogelijke oplossing is binnen de ruimte die de wet biedt.
Het aantal adviesvragen voor de WVG groeit elk jaar gestaag; In 1997 is het aantal adviesaanvragen met 20% gestegen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wet Voorzieningen Gehandicapten kunt u bij uw gemeente terecht. Uw gemeente voert deze wet uit. Haar rol bij de toewijzing, verstrekking en financiering van zorg en voorzieningen wordt steeds belangrijker.
Aan het gemeenteloket kunt u ook uw aanvraag indienen.