Wat kun je doen om kindermishandeling te voorkomen?                                                                                  amk2.gif (30951 bytes)

Kindermishandeling
komt voor!

voorkom het !
50.000 gevallen per jaar.
Doe er wat aan !

Doel Bureau Voorkˇming Kindermishandeling (VKM)
Hoe werkt het Bureau VKM
Doelgroepen
Aanbod
Bestrijding seksuele intimidatie
Bereikbaarheid Bureau VKM


Doel
Het Bureau Voorkˇming Kindermishandeling (VKM) van de GGD heeft als doel het kind te beschermen tegen elke vorm van kindermishandeling. Daartoe vormt het Bureau VKM samen met het Bureau Vertrouwensarts en de Raad voor de Kinderbescherming het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Flevoland. Wie kindermishandeling wil aanpakken zal inzicht moeten hebben in de materie, moet weten hoe kindermishandeling te herkennen en wat er aan te doen is. Bureau VKM ziet als haar voornaamste taak het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het trainen van vaardigheden.

Hoe werkt het Bureau VKM?
Bureau VKM beschikt over een provinciaal team van medewerkers die workshops verzorgen, voorlichtingen, cursussen en trainingen geven. Daarnaast zorgt Bureau VKM voor de co÷rdinatie van grootschalige calamiteiten rondom seksuele intimidatie op scholen. Bij voorlichtingsbijeenkomsten ligt de nadruk op informatie en kennisoverdracht. Aan de orde kunnen komen de verschillende vormen van kindermishandeling, oorzaken en gevolgen en de hulpverleningsmogelijkheden. In trainingen en cursussen wordt aandacht besteed aan attitudevorming, normen en waarden en worden vaardigheden in bij voorbeeld gespreksvoering getraind. Ook kan Bureau VKM ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van protocollen en instellingsbeleid ten aanzien van (preventie) kindermishandeling. Het aanbod kan in overleg op maat gemaakt worden. Vanaf medio '97 heeft het Bureau VKM een aanbod in het kader van weerbaarheid voor zowel ouders/verzorgers (themabijeenkomst, boekje), kinderen (o.a. theatervoorstelling) als beroepsbeoefenaren

Doelgroepen
Het Bureau Voorkoming Kindermishandeling is er voor:

* Medewerkers kinderopvang
* Leerkrachten
* Artsen
* (Wijk)Verpleegkundigen
* Maatschappelijk werkers
* Sociaal cultureel werkers
* Jeugdhulpverlening
* Vrouwenorganisaties
* Leerlingen/ studenten
* Buurtnetwerken
* Werkers met verstandelijk gehandicapten
* Kerkelijke organisaties
* Ouders (ouderavonden)
* Gezinsverzorgenden
* Politie
En alle anderen, dus ook voor U!

Aanbod
Hieronder vindt u in het kort de mogelijkheden genoemd die het Bureau VKM van de GGD aanbiedt. Het aanbod is geformuleerd om u een indruk te geven van de verscheidenheid aan mogelijkheden die het Bureau VKM heeft. Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden te vragen en aan te bieden. Voor de duidelijkheid: elke themabijeenkomst, training of cursus wordt op maat gemaakt in samenspraak met de aanvrager. 

 • themabijeenkomst over weerbaarheid
 • training voor leerkrachten bij een lessenserie m.b.t. weerbaarheid
 • uniek gecombineerd aanbod rondom het thema weerbaarheid voor scholen primair onderwijs (o.a. met theatervoorstelling)
 • bijeenkomst over weerbaarheid voor kleuters
 • cursus over kindermishandeling voor V.O. scholen
 • cursus over kindermishandeling voor leerkrachten in primair onderwijs en voor leidsters van kindercentra
 • themabijeenkomst over kindermishandeling
 • training voor deelnemers van buurtnetwerken jeugdhulpverlening
 • cursus over kindermishandeling "zorg in de wijk" voor wijkverpleegkundigen en werkers ouder- en kindzorg
 • cursus verstandelijk gehandicapten en seksueel misbruik voor scholen en instellingen die werken met verstandelijk gehandicapten
 • trainingen of workshops gespreksvoering/gespreksvaardigheden

Inmiddels zijn er ook mogelijkheden voor bijeenkomsten/trainingen rondom ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

Voor meer inlichtingen over het bovenstaande aanbod of voor aanvragen van een van de thema's, kunt u contact opnemen met het Bureau VKM.
Zie bereikbaarheid voor telefoon en openingstijden.

Bestrijding seksuele intimidatie
Bureau VKM en afdeling Jeugd van de GGD hebben een aanbod voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs ontwikkeld ter voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie. Dit naar aanleiding van een nieuwe Arbo-wet, die werkgevers verplicht hun werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie; deze wet is ook van toepassing op personeelsleden, leerlingen en stagiaires in het onderwijs.
Alle scholen in Flevoland kunnen een beroep doen op de GGD als zij te maken hebben met seksuele intimidatie. Het kan hierbij gaan om consultatie, overdracht van zorg, hulp dan wel assistentie.

Hieronder staat in het kort beschreven de werkwijze (welke stappen te volgen) en de bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen van de GGD, en de kosten

Werkwijze:

 1. Wanneer sprake is van een individuele klachtmelding in het primair onderwijs, kan de school contact opnemen met de aan hun school verbonden jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij functioneert als contactpersoon en geeft advies, verzorgt de eerste opvang, verwijst en begeleidt de melder naar de vertrouwenspersoon van de GGD.
  De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij daadwerkelijke klachten met betrekking tot seksuele intimidatie. Zij verzorgt de opvang en nazorg van personen die zich tot haar wenden.
 2. Wanneer sprake is van een individuele klachtmelding in het voortgezet onderwijs, kan de school zich direct wenden tot de vertrouwenspersoon of de co÷rdinator van het Bureau Voorkoming van Kindermishandeling van de GGD. Deze gaat vervolgens volgens dezelfde procedure te werk.
Bij een grootschalig incident, d.w.z. waarbij meerdere leerlingen van de school betrokken zijn, kan de school direct contact opnemen met de co÷rdinator van het Bureau Voorkoming van Kindermishandeling van de GGD. Deze neemt vervolgens binnen 24 uur de co÷rdinatie op zich.

De functies van contactpersoon, vertrouwenspersoon en co÷rdinator zijn gebonden aan geheimhouding.

Kosten:

Voor het inschakelen van de vertrouwenspersoon en/of co÷rdinator worden kosten per uur in rekening gebracht.
Vertrouwenspersoon a Ç 71,24 (prijspeil '97)
Co÷rdinator a Ç 78,50 (prijspeil '97)

Voor het inschakelen van de contactpersoon worden geen kosten in rekening gebracht.

Bereikbaarheid Bureau VKM

Voor informatie, inlichtingen en/of afspraken:

 

GGD,  Bureau VKM
Postbus 1120
8200 BC Lelystad

Tel.: 0320- 276376
Fax.: 0320- 276277
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 15.00 uur

Voor individuele klachtmeldingen zijn de contactpersoon en vertrouwenspersoon bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur, telefoonnummer:
Almere : 036-5357300 )                   of via het AMK
Dronten/Zeewolde : 0321-315917     tel.: 036-5357350
Emmeloord/Urk : 0527-616666     
Lelystad : 0320-276211

Voor grootschalige klachtmeldingen/calamiteiten op school die onmiddellijk opvang behoeven, is de co÷rdinator op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur te bereiken op de hoofdvestiging van de GGD in Lelystad.

Na 17.00 uur via het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, telefoon 036-5357350.

Terug