Marietje Kesselsproject Flevoland

Marietje Kesselsproject

 een training in fysieke en mentale weerbaarheid

voor de groepen7 en 8

van de basisschool

Kijk ook op
www.weerbaarheid.nisb.nl
www.rotsenwater.nl

Doel en werkwijzen Marietje Kesselsproject
Marietje Kesselsproject in Flevoland
Projectkenmerken
Methode en inhoud lessen
Relatie met professionele hulpverlening
Bevindingen van kinderen, leerkrachten en ouders
Aanmelden...?

Doel en werkwijze Marietje Kesselsproject

Het Marietje Kesselsproject is een preventieproject van de GGD Flevoland. Doel is het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik of zich hieraan schuldig (gaan) maken. De 12  lessen van 60 minuten worden onder schooltijd in aanwezigheid van de leerkracht door preventiewerkers gegeven, aan leerlingen van de basisschool, groep 7 en/of  8. Het project is seksespecifiek van opzet: de meisjes en jongens (10 tot 13 jaar) krijgen gescheiden les. Tijdens een ouderavond wordt voorlichting gegeven over de inhoud van de lessen.

Marietje Kesselsproject in Flevoland

In een groeiend aantal plaatsen in Nederland worden weerbaarheidsprojecten uitgevoerd onder diverse namen. Het merendeel van deze projecten is gebaseerd op het Marietje Kesselsproject dat vanaf 1990 in Tilburg werd ontwikkeld. In Flevoland is het project met ingang van schooljaar 2001/2002 gestart en wordt in dat schooljaar op 44 scholen uitgevoerd. Overleg en evaluatie met de gemeenten en deelnemende scholen is nodig, waarbij de GGD streeft naar een structurele basis van waaruit ieder jaar scholen zich kunnen inschrijven voor het Marietje Kesselsproject.

Inhoudelijk en organisatorisch wordt er samengewerkt met andere programma’s van de GGD zoals Opvoedingsondersteuning, Jeugdgezondheidszorg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Extern wordt er samengewerkt met de politie en het welzijnswerk.

Projectkenmerken

De lessen weerbaarheid vinden plaats op het eind van de basisschool: voor de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving. Ouders zien de lessen vaak als een extra steun voordat de kinderen naar het voorgezet onderwijs gaan. De leerkracht is bij deze lessen aanwezig om de preventiewerkers te ondersteunen. Tevens krijgt de leerkracht kans om vakkennis op te doen op het gebied van weerbaarheidsvergroting, preventie en signaleren van problemen rondom machtsmisbruik.

De preventiewerkers zijn geschoold in mentale en fysieke weerbaarheid. Doordat de meisjes en jongens gescheiden les krijgen is er minder schaamte, meer veiligheid en eerder (h)erkenning. Dit maakt het praten over moeilijke en kwetsbare onderwerpen makkelijker. Zowel de jongens als de meisjes oefenen in fysieke en mentale weerbaarheid, maar de accenten (kunnen) verschillen.

Methode en inhoud lessen

Weerbaarheid bestaat uit denken, voelen en handelen. Alle lessen hebben deze drie aspecten in zich. De lesonderdelen bestaan uit groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings) oefeningen, rollenspelen en  opdrachten in een huiswerkschrift. De kinderen leren zo situaties van machtsmisbruik, zoals pesten, (seksueel) intimiderend gedrag en kindermishandeling te herkennen.

Ze vergroten hun handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties en ze weten hoe en waar ze om hulp kunnen vragen.

Centraal staan de basisvaardigheden:

1.    eigen gevoelens herkennen en benoemen

2.    negatieve gevoelens op een adequate manier uiten

3.    conflicten oplossen

4.    hulp vragen en bieden

5.    inleven in een ander

 

De zelfverdedigingsoefeningen kunnen kinderen gebruiken om zich daadwerkelijk te verdedigen als ze worden vastgepakt of lastig gevallen. Maar de wetenschap dat ze b.v. een pijnlijke trap kunnen uitdelen maakt ook dat kinderen zich sterker, zelfverzekerder en minder bang voelen. Dit zelfvertrouwen leidt tot minder agressie. Tevens is de kans om lastig gevallen te worden kleiner als je een weerbare uitstraling hebt.

Relatie met professionele hulpverlening

Samenwerking met hulpverlening is onontbeerlijk voor het adequaat reageren op signalen van vermoedens en meldingen van situaties van machtsmisbruik die naar voren kunnen komen bij de kinderen. De preventiewerkers  hebben een signalerende functie, bieden indien nodig eerste opvang en verwijzen door naar diverse hulpverleningstrajecten in overleg met de school. Daarnaast worden bij de examenlessen naast de ouders van de kinderen ook regelmatig wijkagenten, jeugdverpleegkundigen en kinderwerkers etc. uitgenodigd om zo de verbinding met belangrijke personen in de wijk te leggen.

Bevindingen van kinderen, leerkrachten en ouders

De leerlingen geven aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, minder bang te zijn en beter te weten wat ze kunnen doen in nare of bedreigende situaties. Ook kunnen ze beter de grenzen van een ander waarnemen en vooral jongens vinden het minder ongewoon om over gevoelens te praten. Veel leerkrachten raken meer alert op het creëren van een veilig leerklimaat in de klas en de rol die zij daar zelf in kunnen spelen. Verder vinden veel leerkrachten dat kinderen duidelijker hun grenzen aangeven, onderling en naar volwassenen . Ook vinden veel leerkrachten dat de sfeer in de klas verbetert na het project. Ouders ervaren de lessen als steun bij hun opvoeding.

Aanmelden ……………?

Scholen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om mee te doen.

Voor informatie over het Marietje Kesselsproject kunt u contact opnemen met het

Bureau VKM

Postbus 1120

8200 BC  LELYSTAD

0320-276376

Coördinator: Marian van Leeuwen (m.vanleeuwen@ggd-flevoland.nl)