Handboek 12-19

Inhoudsopgave

Sociale Kaart
  Hoofdstuk 22 De rol van de GGD
 

De GGD is een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst die voor de gemeente(n) de taken uitvoert die in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) genoemd worden. De hierna genoemde afdelingen zijn onderdeel van de GGD in Flevoland.

22.1 Jeugd
22.2 Jeugdtandzorg
22.3 GVO
22.4 Infectieziekten, vaccinaties en milieuhygiëne

22.1. JEUGD

Wat doet de afdeling Jeugd?
Zodra kinderen 4 jaar worden, neemt de afdeling Jeugd van de GGD de begeleiding van de gezondheid van het kind over van het consultatiebureau. De medewerkers van deze afdeling letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en op factoren die hierop van invloed zijn.
Bij de afeling Jeugd werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten en soms logopedisten, mondhygiënisten en psychologen.
Taken van de afdeling Jeugd zijn:

 • Het ondersteunen van scholen in het inrichten en in stand houden van een gezonde school door middel van schoolgezondheidsbeleid in samenwerking met GVO.
 • Preventief Gezondheids Onderzoek.
 • Gericht onderzoek voor individuele leerlingen.
 • Dit vindt plaats als er een aanleiding is. Dat kan de uitkomst van een vorig onderzoek zijn, maar ook een verzoek van leerling, opvoeders, docent, logopedist of anderen. Heeft u als docent vragen bij het functioneren van een leerling, neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Soms is dit mogelijk via een open spreekuur op school of in het GGD-gebouw.
 • Schoolhygiëne.
 • Artsen en verpleegkundigen hebben een taak bij het toezien op de hygiëne van scholen en bij het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke ziekten.
 • Informatie en advies.
 • De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg geven voorlichting en advies aan opvoeders en jeugdigen en aan groepen of op ouderavonden. De GGD heeft een documentatiecentrum of bibliotheek waar scholen boeken, lesmaterialen en folders kunnen inzien of kunnen lenen.
 • Zit een kind in psychische problemen, dan is het voor JGZ-medewerkers van veel GGD-en mogelijk om advies te vragen aan een psycholoog. Bij een enkele GGD is er begeleiding mogelijk voor een korte periode.
 • Soms bestaat er een mogelijkheid om een advies te krijgen van een logopedist.
 • contacten met anderen. De medewerkers van de afdeling JGZ hebben o.a. contact met huisartsen en ook specialisten, maar ook met maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, buurtnetwerken, kinderpolitie, bureaus vertrouwensartsen

22.2. JEUGDTANDZORG

Wat doet Jeugdtandzorg?
De afdeling TGVO (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding gericht op tandzorg) van de GGD biedt op diverse manieren voorlichting aan over mondverzorging. De mogelijkheden zijn:

 • voorlichtingslessen tandverzorging op basisscholen;
 • ondersteuning bij het opzetten van projecten over mondverzorging op basisscholen;
 • uitleen van materialen van de GGD
 • themakisten mondverzorging voor onder-, midden,- en bovenbouw;
 • voorlichtingsmateriaal over mondverzorging;
 • voorlichting op ouderbijeenkomsten;
 • organisatie van het fluoride-spoelen op school.

De scholen kunnen contact opnemen met de tandheelkundig preventief medewerker om materiaal te reserveren of om een afspraak te maken voor een voorlichtingsles.

22.3. GVO

Wat doet GVO?
De afdeling GVO van de GGD biedt, in samenwerking met de afdeling Jeugd, ondersteuning bij de ontwikkeling en instandhouding van schoolgezondheidsbeleid.
Schoolgezondheidsbeleid betreft activiteiten met betrekking tot gezondheidseducatie, gezondheidszorg voor leerlingen en docent en schoolomgeving. Zo geeft de afdeling bijvoorbeeld advies over de opzet, inhoud en de te gebruiken materialen bij het bevorderen van gezond gedrag. Daarnaast kunnen les- en voorlichtingsmaterialen geleend worden.

Daarnaast verzorgt GVO de sociale kaart op internet.

22.4. INFECTIEZIEKTEN, VACCINATIES EN MILIEUHYGIËNE

Wat doet de afdeling IVM?
De afdeling IVM is o.a. verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding van infectieziekten en de voorlichting hierover.
Aids, geslachtsziekten en tuberculose zijn belangrijke ziekten waarbij de omgeving van de patiënt aandacht vraagt van de gezondheidsdienst. Deze aandacht kan zich richten op de school in geval van bepaalde infectieziekten, waarbij hygiënische maatregelen of bronopsporing nodig zijn.
Bij IVM werken artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. De afdeling geeft gevraagd en ongevraagd advies, soms zelfs bindend op grond van wet- en regelgeving.