Lokaal Indicatieorgaan Almere

LIA Almere

 


Wat doet het Lokaal Indicatieorgaan Almere

'Lokaal Indicatieorgaan Almere' wordt meestal afgekort tot 'LIA'. De taken van het LIA zijn erop gericht er mede voor te zorgen dat u een zo zelfstandig mogelijk leven kunt (blijven) leiden. Het LIA behandelt aanvragen van inwoners van Almere voor zorg en voorzieningen op het gebied van:

 1. Het verzorgen van de huishouding en/of de maaltijd
 2. Verzorging of verpleging
 3. Het zelfstandig gebruiken van de woning
 4. Mobiliteit en/of vervoer
 5. Het inschakelen van hulpverlening in geval van calamiteit
 6. Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Uiteraard gelden er voorwaarden om in aanmerking te komen voor zorg of voorzieningen. Het LIA heeft tot taak te onderzoeken of u aan deze voorwaarden voldoet. Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot de vaststelling of u en zo ja voor welke zorg of voorziening u in aanmerking komt. Hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Dit noemen wij het stellen van een indicatie dat leidt tot een (indicatie)besluit.

 

 

 

 

Op genoemde terreinen kunt u ook bij het LIA terecht voor informatie en advies. Wanneer u met uw vraag of uw verzoek om hulp bij het LIA niet aan het goed adres blijkt te zijn, zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste instantie.


Waarvoor kunt u bij het LIA terecht?

 1. U heeft problemen bij het zelfstandig verzorgen van uw huishouding en/of maaltijd

Wanneer het door ziekte, handicap of hoge leeftijd niet meer of tijdelijk niet mogelijk is om voor uw huishouding of warme maaltijd te zorgen, dan kunt u bij het LIA een aanvraag doen voor ondersteuning. Er zal dan rekening gehouden worden met ondersteuning die redelijkerwijs verwacht mag worden van eventuele gezins- of familieleden of andere vrijwilligers, de zogenaamde mantelzorg.

Mogelijke oplossingen die het LIA kan bieden, zijn een indicatie voor alphahulp of huishoudelijke hulp, maarook een indicatie voor maaltijden die bij u aan huis bezorgd worden.

 1. U heeft problemen met verzorging of verpleging

U kunt door ziekte, handicap of hoge leeftijd zodanige lichamelijke of medische zorg nodig hebben dat hierbij professionele hulp of begeleiding nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld nodig zijn bij douchen, aankleden, eten en drinken, wondverzorging of toedienen van medicijnen. Ook valt te denken aan begeleiding en hulp in geval van geestelijke problemen.

Samen met u zal in eerste instantie gezocht wordne naar een oplossing in uw thuissituatie. zo kan het LIA een indicatie geven voor verzorging of verpleging thuis. Ook hierbij zal weer rekening gehouden worden met de mogelijkheden, maar ook met de onmogelijkheden van de mantelzorg. Wanneer thuis niet voldoende zorg geboden kan worden, is het mogelijk dat een indicatie voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis gegeven wordt. Maar er zijn ook nog tussenoplossingen als dagverzorging, dagbehandeling en tijdelijke opname.

 1. U heeft problemen bij het zelfstandig gebruik van uw woning

Door een handicap of ziekte kan het dagelijks leven in uw woning problemen geven. U kunt bijvoorbeeld uw badkamer of toilet niet normaal gebruiken of de trap naar boven vormt een hindernis. Soms kan het probleem al met een hulpmiddel of kleine aanpassing in de woning opgelost worden, bijvoorbeeld met een los douchezitje, het aanbrengen van beugels, het verwijderen van drempels of het plaatsen van een verhoogde toiletpot. Het LIA geeft dan een indicatie af voor een hulpmiddel of woningaanpassing. Het is echter ook mogelijk dat het LIA tot de conclusie komt dat een verhuizing naar een al geschikte woning of een woning die met veel minder kosten aangepast kan worden de oplossing is. U kunt dan in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

Bij ernstige klachten van CARA of allergie of wanneer u afhankelijk wordt van een rolstoel is het soms medisch gezien nodig dat de gordijnen of vloerbedekking in uw woning worden vervangen. Er bestaat dan een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van vervanging. Bij het behandelen van een aanvraag voor woningaanpassing, verhuiskostenvergoeding en dergelijke maakt het niet uit of u een bewoner van een huur- of een koopwoning bent.

 1. U heeft problemen met mobiliteit of vervoer

Door handicap of hoge leeftijd kan het bewegen in en om huis een probleem worden. Het is ook mogelijk dat het in huis juist nog wel lukt, maar het bereiken van winkels, clubs, kennissen en dergelijke een probleem is. Het LIA kan hiervoor een aantal oplossingen bieden.

 1. U heeft problemen bij het inschakelen van hulpverlening bij calamiteiten

U woont zelfstandig en bent bang om te vallen en niet meer in staat na een val op te staan. Of u bent in nood niet meer in staat om zelf hulpverlening in te schakelen en u heeft om sociale redenen soms snel hulp nodig. In deze situaties kan een indicatie voor alarmering uitkomst bieden. Hiermee komt u in aanmerking voor de plaatsing van een alarmtoestel in uw woning, waarmee het mogelijk wordt zo nodig op eenvoudige wijze hulp in te roepen.

 1. Problemen bij de zorg voor verstandelijk gehandicapten

 Sinds 1 februari 2000 kunt u bij problemen op het gebied van zorg voor verstandelijk gehandicapten ook bij het LIA terecht. Mogelijke indicaties die gesteld kunnen worden zijn begeleiding van de gehandicapte en/of het gezin, het bieden van een dagbesteding en begeleid wonen.

Terug naar het begin van deze pagina


Waar en wanneer kunt u zich aanmelden?

Voor het indienen van een aanvraag of voor informatie en advies kunt u op drie manieren bij het LIA terecht.

Telefonisch:

Het LIA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00. Het telefoonnummer is: (036) 54 63 200.

Persoonlijk:

U kunt het LIA bezoeken tijdens het inloopspreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 13:00. Het adres is Louis Armstrongweg 90 in Almere (nabij station Muziekwijk).

Schriftelijk:

Door het zenden van een brief of een ingevuld aanvraagformulier naar LIA, Postbus 200, 1300 AE  Almere

Terug naar het begin van deze pagina


Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u een aanvraag indient zal aan u een aantal persoonlijke gegevens en de reden van uw aanmelding gevraagd worden. Ook wordt u gevraagd een aanvraagformulier in te vullen.

Een zorgadviseur van het LIA neemt contact met u op. Deze zorgadviseur is uw vaste contactpersoon en zal samen met u de problemen inventariseren. Soms wordt een afspraak voor een huisbezoek gemaakt. Ook kan het nodig zijn dat nadere informatie wordt ingewonnen bij uw huisarts of een advies wordt gevraagd aan een geneeskundig adviseur. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De zorgadviseur maakt van zijn bevindingen een rapport op en op basis hiervan wordt een besluit genomen over uw aanvraag: het (indicatie)besluit. Dit wordt u toegestuurd. In dit besluit wordt beschreven of u in aanmerking komt voor zorg of een voorziening en zo ja voor welke zorg of welke voorziening. Afhankelijk van het soort indicatie dat u heeft gekregen, wordt een vervolgprocedure in werking gezet.

Heeft u een indicatie gekregen voor een woningaanpassing, een hulpmiddel, een vervoersvoorziening of een parkeervoorziening, dan zorgt het LIA ervoor dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd of aan u wordt verstrekt.

Heeft u een indicatie gekregen voor zorg, hulp, begeleiding, opname, maaltijden of alarmering, dan meldt het LIA u met deze indicatie aan bij een organisatie die de zorg of hulp aan u kan leveren. U moet er rekening mee houden dat deze organisatie een wachtlijst heeft en u in dat geval niet onmiddelijk zorg of hulp kunt krijgen. Over deze verschillende vervolgprocedures wordt u bij het indicatiebesluit nader ge�nformeerd.

Terug naar het begin van deze pagina


Kosten

Aan het stellen van een indicatie zijn voor u geen kosten verbonden. wanneer een (indicatie) besluit is genomen waarmee u voor zorg of een voorziening in aanmerking komt, kan het zijn dat u voor de zorg of voorziening wel een eigen bijdrage verschuldigd bent. Zo betaalt u voor thuiszorg een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Wanneer u gebruik maakt van collectief vervoer betaalt u per rit een eigen bijdrage die vergelijkbaar is met het 65+-tarief in het openbaar vervoer. wordt in uw woning een alarmtoestel geplaatst of krijgt u een maaltijd thuisbezorgd dan bent u hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. Aan voorzieningen als woningaanpassingen, rolstoelen, scootmobielen en parkeeerkaarten zijn voor u geen kosten verbonden.

Terug naar het begin van deze pagina


Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw aanvraag is behandeld door het LIA of over de manier waarop u te woord bent gestaan door ��n of meerdere medewerkers van het LIA. Wanneer u daarover een klacht wil indienen is de klachtenregeling van het LIA van toepassing. Deze houdt in dat u uw klacht binnen drie maanden schriftelijk kunt indienen bij:

De bestuurscommissie LIA

Postbus 200

1300 AE Almere

Zo nodig wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Uw klacht wordt behandeld en u ontvangt hiervan schriftelijk bericht. In deze brief treft u informatie aan over de verdere stappen die u kunt ondernemen indien u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Wanneer u het niet eens bent met een indicatiebesluit dat u heeft ontvangen, bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Over de bezwaar- en beroepsprocedure is een aparte folder beschikbaar.

Terug naar het begin van deze pagina


Heeft u nog vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen of langskomen:

Telefoonnummer    : 036 - 54 63 200              maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

Inloopspreekuur    : Louis Armstrongweg 90   maandag t/m vrijdag 09:00 - 13:00 uur

Na 17:00 en in het weekend kunt u voor spoedgevallen de Centrale Doktersdienst bellen: Telefoonnummer    : 0900 - 15 15

Terug naar het begin van deze pagina


Nuttige adressen en telefoonnummers

De stichting SOGA behartigt de belangen van mensen met een handicap in Almere.

SOGA

Wagenmakerbaan 37

1315 BC  Almere

Telefoonnummer: 036 - 53 38 350

 

Bij het Centraal Meldpunt Almere kunt u terecht voor hulp en zorg door vrijwilligers.

Centraal Meldpunt Almere

Wagenmakerbaan 43

1315 BC  Almere

Telefoonnummer: 036-5347 990

 

Zorggroep Almere is een organisatie die in Almere verantwoordelijk is voor de uitvoering van gezondheidszorg, thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg e.d.

Zorggroep Almere

Postbus 10136

1301 AC  Almere

Telefoonnummer: 036 - 54 88 500

Terug naar het begin van deze pagina


 � Zorgnetwerk Flevoland 2000