Directeur GGD m/v
 De Hulpverleningsdienst Flevoland is per 1 januari 2003 ontstaan door het samengaan van de GGD Flevoland en de Regionale Brandweer Flevoland. De organisatie kent een drietal onderdelen, te weten: de Brandweer- en Rampenbestrijding met de GHOR en de RAV, de GGD en het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).

Omdat de huidige directeur een andere functie heeft aanvaard, ontstaat er per 1 januari 2004 een vacature voor een

DIRECTEUR GGD m/v

vacaturenummer 2003/26

De GGD Flevoland is een gezondheidsdienst voor de gehele provincie Flevoland. Het werkgebied telt ca. 340.000 inwoners en is snel groeiende. De hoofdvestiging van de GGD is in Lelystad en in alle zes gemeenten van Flevoland heeft de GGD een vestiging. De missie van de GGD is: "de bescherming, de bewaking en de bevordering van de gezondheid van alle inwoners van Flevoland".

De GGD Flevoland staat midden in de samenleving en reageert alert en snel op alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die in de snel groeiende provincie voorhanden zijn. De GGD kent, na een te volbrengen reorganisatie per 1 januari 2004, een aantal afdelingen, waaronder jeugdgezondheidszorg (Jeugd), infectieziektebestrijding, vaccinaties en milieuhygiëne (IVM), het Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM), het Bureau Bevolkingsonderzoeken en het Stafbureau Onderzoek en Gezondheidsvoorlichting.

Bij de GGD werken ±150 mensen. Een basistakenpakket wordt geleverd aan alle gemeenten. Per gemeente zijn er diverse plus- en markttaken die door de individuele gemeente worden afgenomen.

Functie-inhoud:

De directeur GGD is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Hij/zij is verantwoording schuldig aan de directeur-bestuurder van de Hulpverleningsdienst Flevoland, waaronder de GGD ressorteert. Vanuit het concept van integraal management geeft hij zij leiding aan de GGD. Hij/zij heeft met de directeur-bestuurder een managementcontract afgesloten waarin op basis van een goedgekeurd werkplan en een begroting de overeengekomen producten worden geleverd.
Zelf verantwoordelijkheid nemen, een eigen initiatief en originaliteit ontplooien wordt in onze organisatie buitengewoon op prijs gesteld. Het is belangrijk de zelfwerkzaamheid van afdelingshoofden en medewerkers optimaal te stimuleren. Daar waar mogelijk en passend binnen het managementcontract worden verantwoordelijkheden zoveel mogelijk aan de directeur gemandateerd.

De directeur van de GGD geeft leiding aan het GGD-managementteam, waarin ook de directeur Beheer van de Hulpverleningsdienst een plaats heeft. De directeur van de GGD heeft tevens de beschikking over een eigen bedrijfsbureau waarin medewerkers van Beheer (Financiën, Facilitaire Zaken en P. & O.) zitting hebben. Het spreekt vanzelf dat de directeur het boegbeeld is voor de GGD en het aanspreekpunt in overlegsituaties met externen, waaronder gemeenten en instellingen in de gezondheidszorg en in de zorg.
De directeur van de GGD is tevens eerste plaatsvervangend regionaal geneeskundig functionaris (RGF) en tweede plaatsvervangend directeur-bestuurder van de Hulpverleningsdienst Flevoland.


Wij vragen:

een enthousiaste, stevige, stressbestendige, maatschappelijk georiënteerde directeur-arts met managementkwaliteiten. Politiek bestuurlijke flexibiliteit en inzicht zijn een absolute vereiste, evenals een academisch werk- en denkniveau. Wij zijn op zoek naar een directeur-arts die vanuit een volksgezondheidskundig perspectief kan functioneren, maar die tevens goed oog heeft voor de financiële en de bedrijfsvoeringaspecten van de GGD binnen de Hulpverleningsdienst.

U bent naast directeur GGD ook lid van het managementteam van de Hulpverleningsdienst Flevoland. Dat betekent dat u een bredere verantwoordelijkheid hebt dan alleen voor de GGD. De samenhang binnen de Hulpverleningsdienst op de gebieden van infectieziektebestrijding, medische milieukunde, jeugdgezondheidszorg met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Brandweer is belangrijk om te komen tot een optimale veiligheid en openbare zorg voor onze burgers. U dient zich terdege te realiseren dat in de directievoering de relatie met de politiek en de directeur-bestuurder van de Hulpverleningsdienst van eminent belang is.

Wij bieden:

een dynamische werkomgeving in een zich steeds verder ontwikkelend gebied. Een bijzondere uitdaging is de snelle groei van Flevoland. Met name Almere zal naar verwachting uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland. U kunt rekenen op een gedreven managementteam binnen de HVDF. U kunt rekenen op gemotiveerde en enthousiaste medewerkers binnen de GGD.

Salaris:

is afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd en bedraagt maximaal € 6.039,= (schaal 15). De organisatie volgt de gemeentelijke rechtspositieregelingen. Uw ziektekosten zijn geregeld bij het IZA en uw pensioen is geregeld bij het ABP. Koop en/of verkoop van verlof is mogelijk evenals betaald ouderschapsverlof. De organisatie kent een reiskosten- en een kinderopvangregeling.

Selectieprocedure:

een assessmentcenteronderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Competenties:

u beschikt over een aantal kerncompetenties.

  • u beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus. Binnen en buiten de organisatie kunt u op een heldere en eenvoudige manier een boodschap overbrengen;
  • u bent integer. U handelt in lijn met normen en waarden, u laat mensen in hun waarde en behandelt ze met respect;
  • u toont leiderschap. U realiseert samen met uw medewerkers gestelde doelen door middel van coaching en motivatie, maar ook door sturing;
  • u bent besluitvaardig. U betrekt anderen daarbij, maar bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen en die ook te verdedigen;
  • u heeft een goed ontwikkelt politiek bestuurlijk gevoel. U bent zich ervan bewust dat de politiek uw opdrachtgever is;
  • u heeft visie. U bent maatschappelijk betrokken;
  • u geeft ruimte aan uw medewerkers, zodat zij komen tot goede prestaties en zichzelf kunnen herkennen in het werk dat zij doen.

Informatie:

Nadere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij de heer Peter Meyknecht, directeur-bestuurder van de Hulpverleningsdienst Flevoland, telefoon 0320-276211.

Sollicitatie:

Bent u geïnteresseerd in deze functie en denkt u aan bovenstaande eisen te voldoen, dan kunt u uw sollicitatiebrief met een uitgebreide C.V., onder vermelding van vacaturenummer 2003/18, vóór 15 augustus 2003, richten aan de Hulpverleningsdienst Flevoland, t.a.v. de heer
P.A.M. Meyknecht, directeur-bestuurder, Postbus 1120, 8200 BC te Lelystad.